Het Rijk trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren.

Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen, want een schip met SCR-katalysator stoot tot 80 procent minder stikstof uit.
Na 2025 investeert het kabinet nog eens 14 miljoen euro in deze zogenaamde retrofit van binnenvaartschepen. De bijdrage voor de aanschaf en installatie van katalysatoren is onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Aanvragen voor schone motoren en voor SCR-katalysatoren kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Reders en schippers kunnen een bijdrage tot 200 duizend euro krijgen om hun schepen aan te passen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: ,,De binnenvaart is cruciaal om op een duurzame en efficiënte manier onze goederen te vervoeren, om het dichtslibben van de wegen te voorkomen en onze internationale concurrentiepositie te versterken. Laten we als varende natie het goede voorbeeld geven en met deze injectie een serieuze stap zetten naar een duurzame toekomst.’’

Green Deal
De binnenvaart levert een belangrijke bijdrage aan de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar het water en de beperking van de uitstoot. De financiële ondersteuning van het Rijk vloeit voort uit de in 2019 gesloten Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van de scheepvaart.

Motoren MGZN

In maart brengt Maritiem Media de eerste editie uit van het Motoren MGZN. Aan de hand van gesprekken met deskundigen en vele motorspecialisten uit de maritieme branche wordt een beeld geschetst van alle nieuwe en duurzame ontwikkelingen. Dit Motoren MGZN wordt via de bekende wegen verspreid.