Vanaf 20 Jul 2020
Area Gemeente – Amsterdam

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:
Ten behoeve van de aanleg van een aanvaarbescherming, fietsenstalling en een boulevard ter hoogte van het Centraal Station, aan de zuidzijde t.h.v. Centraal Station, worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

a. Sonderingswerkzaamheden en sloopwerkzaamheden waterplein oost (hinderklasse 1)
20 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 sonderingswerkzaamheden uitgevoerd door het vaartuig GSNED 17. Het betrokken vaartuig zal stand by op het blokkanaal zijn en tevens de voorgeschreven verlichting en dagmerken conform het BPR voeren.
Tevens zullen er in deze periode de stempels en damwanden van waterplein oost verwijderd worden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de inkassing en oost van waterplein oost, op ca 25 mtr van de vaarweg

b. Proefpalen (hinderklasse 1)
5 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2020 aan de zuidzijde t.h.v. Centraal Station, proefboringen uitgevoerd. Ter plaatse wordt een werkgebied ingesteld waarbij de vaarweg met 20 mtr wordt versmald (zie bijlage werkgebied).
Gevolgen voor de scheepvaart:
de vaarweg zal aan de zuidzijde tijdelijk worden versmald met 25 mtr instelling van een werkgebied, dit werkgebied zal worden aangegeven met gele tonnen voorzien van topteken A1 het bevaren van het werkgebied is door derden verboden behalve voor de pont van het IJpleinveer op de kop van steiger 14 en het Stenen Hoofd zal de vaarwegversmalling middels BPR borden worden aangegeven. Ter verduidelijking van de situatie zal op de kop van steiger 14 een matrixbord worden geplaatst dat een verlichte pijl zal tonen, aangevuld met een verlicht onderbord met de tekst “pas op vaarwegversmalling”er wordt een verbod ingesteld op het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging, deze wordt met een bord aangegeven op de kop van steiger 14

c. Aanleg fietsenstalling, aanvaarbescherming en aanpassing van Pier 10 en steiger 14
mei 2021 tot oktober 2022 zullen de werkzaamheden voor het aanleggen van een fietsenstalling en aanvaarbescherming duren

Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:verplaatsing van de zuidelijke IJplein aanlanding naar een tijdelijke aanlanding oost van waterplein oost (hinderklasse 1)
deels slopen en uitbreiden van waterplein oost aanbrengen van boorpalen voor de fietsenstalling  (hinderklasse 1) invaren van de elementen voor de fietsenstalling (hinderklasse 3) afbouwen van de fietsenstalling (binnen- en buitenzijde) en boulevard aanbrengen van de aanvaarbescherming (hinderklasse 1) sloop van het fietsenplatform bij steiger 14 uitbreiden van steiger 14  en pier 10 (hinderklasse 1)

Berichtgeving per fase van het project.
Ruim voor aanvang van de werkzaamheden in de diverse fasen, zal er een basijn per fase worden uitgegeven.

Gevolgen voor de scheepvaart
Gedurende de periode van 4 mei 2021 tot en met eind oktober 2022 zijn de gevolgen voor de scheepvaart:

de vaarweg zal aan de zuidzijde tijdelijk worden versmald met 25 mtr instelling van een werkgebied, dit werkgebied zal worden aangegeven met gele tonnen voorzien van topteken A1 (zie bijlage werkgebied) het bevaren van het werkgebied is door derden verboden bij de start van de werkzaamheden zal aan weerszijden van het werkgebied een aanvaarbescherming worden aangebracht ter verduidelijking van de situatie zal op de westelijke afscherming (dekschuit) een matrixbord worden geplaatst dat een verlichte pijl zal tonen, aangevuld met een verlicht onderbord met de tekst “pas op vaarwegversmalling“ op de kop van dekschuit bij pier 10 en het Stenen Hoofd zal de vaarwegversmalling middels BPR borden worden aangegeven. er wordt een verbod ingesteld  op het veroorzaken van hinderlijke golfbeweging tijdens het transport en positioneren van de elementen t.b.v. de fietsenstalling zal er verkeersbegeleiding worden ingesteld vanaf een vaartuig ter plaatse bij het aanbrengen van de aanvaarbescherming en zijn fundering zal er gedurende de dag verkeersbegeleiding worden ingesteld vanaf een vaartuig ter plaatse. 

———————————————————————————————–

Engineering works in the Afgesloten IJ near Amsterdam Central Station

From 20 Jul 2020
Area Gemeente – Amsterdam

The Director of the Public Body Central Nautical Management, who is also the State Harbour Master, announces the following:

For the construction of a collision protection system, a bicycle parking station, and a boulevard next to Amsterdam Central Station, the following engineering works will be carried out on the south side of the fairway near the Central Station:

a. Sounding operations and demolition works at Waterplein Oost (nuisance class 1).
From 20 July 2020 to 31 July 2020, sounding operations will be carried out by survey ship GSNED 17. The survey ship will keep a listening watch on the relevant VHF sector channel and will also exhibit the prescribed lights and shapes in accordance with the Inland Navigation Police Regulations (BPR).
From 20 July 2020 to 31 July 2020, strut frames and sheet piling will be removed At Waterplein Oost. These activities will take place in the indented quay section and east of Waterplein Oost at a distance of approximately 25 metres from the fairway.

b. Test piles (nuisance class 1).
From 5 October 2020 to 15 October 2020, test drillings will be carried out on the south side of the fairway near the Central Station. The site will be declared as a Work Area as a result of which the fairway will be narrowed by 20 metres (see Annex ‘Work Area’).
Consequences for shipping:
On the south side, the fairway will be temporarily narrowed by 25 metres.
Declaration of a Work Area. The Work Area will be indicated by yellow buoys with BPR top mark A1.
Except for the IJplein ferry, all other ships are prohibited from entering the Work Area.
The narrowing of the fairway will be indicated by BPR traffic signs placed at the heads of jetty 14 and Stenen Hoofd. The traffic situation will be explained by a matrix sign placed at the head of jetty 14, showing an illuminated arrow, supplemented by an illuminated sign below with the following text: “Attention: narrowing fairway!”
Causing nuisance from wash or waves will be prohibited; this prohibition will be indicated by the relevant BPR traffic sign placed at the head of jetty 14.

C. Construction of a bicycle parking station and a collision protection system, and modifications to Pier 10 and jetty 14
From May 2020 to October 2021, there will be engineering works in relation to the construction of a bicycle parking station and a collision protection system.

The above-mentioned engineering works will be carried out in phases as follows:
Relocation of the southern IJplein ferry landing place to a temporary landing place east of Waterplein Oost (nuisance class 1).Partial demolishment and expansion of Waterplein Oost.
Installation of bored piles for the bicycle parking station (nuisance class 1).
Manoeuvring of the floating elements for the bicycle parking station into place (nuisance class 3). Completion of the interior and exterior of the bicycle parking station and completion of the boulevard. Installation of the collision protection system (nuisance class 1). Demolition of the bicycle platform near jetty 14. Expansion of jetty 14 and Pier 10 (nuisance class 1).

Information at each phase of the project
An Announcement to Shipping will be published well before the start of the activities for each phase of the project.

Consequences for shipping
During the period from 4 May 2021 to the end of October 2022, shipping traffic will be affected by the works as follows:

The fairway will be temporarily narrowed by 25 metres on the south side. Declaration of a Work Area. The Work Area will be indicated by yellow buoys with BPR top mark A1 (see Annex ‘Work Area’). Other ships are prohibited from entering the Work Area.
At the start of the activities, a collision protection system will be installed on both sides of the Work Area. To explain the traffic situation, a matrix sign will be placed on a pontoon barge moored to the western collision protection system, showing an illuminated arrow, supplemented by an illuminated sign below with the following text: “Attention: narrowing fairway”. The narrowing of the fairway will also be indicated by BPR traffic signs placed on a pontoon barge at the head of Pier 10 and on Stenen Hoofd. Causing nuisance from wash or waves will be prohibited; Vessel Traffic Services from an on-site VTS ship will be in place during transport and positioning of the floating elements for the bicycle parking station. Vessel Traffic Services from an on-site VTS ship will be in place at daytime during the installation of the foundation for the collision protection system and the collision protection system itself.