De realisatie van een regionale waterstofbackbone zou een grote sprong betekenen naar een waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied. (foto Port of Amsterdam)

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren.
Nog dit jaar moet duidelijk worden of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is.

Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren.

Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken. Een deel is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd en waarmee het NZKG zal worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.
Gasunie heeft de ambitie om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen die de Nederlandse industriegebieden met elkaar én met die van de buurlanden verbindt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen de industriële regio’s.

Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en de verduurzaming van internationale energieketens. Het havenbedrijf onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt.

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Na vaststelling van de haalbaarheid van dit initiatief willen Gasunie en Port of Amsterdam vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar.