Port of Amsterdam

Period: woensdag, 13 mei, 2020 – 13:37
Area: Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, maakt het volgende bekend:
 

Gelet op:
Artikel 3, 4, 5 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet
Artikel 5.01, eerste lid Binnenvaartpolitiereglement
Artikel 13, Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer
Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 
Overwegende:
• dat de directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied namens de DG Rijkswaterstaat  gemandateerd is om besluiten met dezelfde strekking als een verkeersteken te nemen bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet;
• dat ter waarborging van een veilige, vlotte en milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer en ter instandhouding van de bruikbaarheid van de vaarweg, de snelheid van schepen aan een maximum is gebonden;
• dat een maximale snelheid er eveneens aan bijdraagt dat schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers, kunstwerken en de ligplaatsen gelegen in die vaarweg, wordt voorkomen of beperkt;
• dat het plaatsen van verkeerstekens in dit geval niet doelmatig is;
• dat met dit besluit de juridische grondslag van de huidige besluiten is herzien en gerepareerd;
• dat de gestelde regels duidelijk en handhaafbaar zijn.

Besluit:
artikel 1:
De maximum snelheid voor schepen op het Noordzeekanaal met inbegrip van het Noorder- en Zuiderbuitenkanaal alsmede de toeleidingskanalen naar de sluizen te IJmuiden en het Afgesloten IJ, tot aan de westkant van het Stenen Hoofd te Amsterdam, zoals op de bijgevoegde kaart is aangegeven, bedraagt:
a. bij een diepgang van minder dan 4.00m : 18 km/u;
b. bij een diepgang van 4.00 m tot 8.00m : 14 km/u;
c. bij een diepgang van 8.00m of meer : 12 km/u.
artikel 2:
Het in artikel 1 bepaalde is niet van toepassing op kleine schepen zoals bedoeld in het Binnenvaartpolitiereglement, waarvoor een maximale snelheid geldt van 20 kilometer per uur.
artikel 3:
De directeur CNB kan ontheffing verlenen op het gestelde in artikel 1, aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
artikel 4:
Met de inwerkingtreding van dit besluit komen het Basijn nr, 12/92, van 6 oktober 1992 en de bepalingen uit de voorschriften die betrekking hebben op het vaarwegdeel Coenhaven tot aan de westkant van het Stenen Hoofd van het Besluit Nr 92/9550 EZ/ ABJZ, van 20 november 1992 te vervallen.
 
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.
 
Namens de DG Rijkswaterstaat
De directeur van CNB,
J.H.M. Mateyo

———————————————————————-

Adoption of the maximum speed on the North Sea Canal and the Afgesloten IJ up to the

Period: Wednesday, May 13, 2020 – 13:37
Area: Amsterdam Noordzeekanaalgebied

The Director of the Central Nautical Management North Sea Canal Area, who is also the (State) Harbour Master, announces the following:

Having regard to:
Articles 3, 4, 5 and 7 of the Shipping Traffic Act;
Article 5.01, paragraph 1, of the Inland Navigation Police Regulations (BPR);
Article 13 of the Shipping Traffic Administrative Provisions Decree;
The Central Government Nautical Responsibilities Mandate Decree 2013.

Whereas:
• The Director of the Central Nautical Management North Sea Canal Area has been mandated on behalf of the Director-General of Rijkswaterstaat to adopt Decrees with the same purpose as traffic signs under or pursuant to the Shipping Traffic Act;
• Speed limits for ships have been established to ensure a safe, smooth and environmentally sound flow of shipping traffic and in order to maintain the usability of the fairway;
• A speed limit also contributes to the prevention or limitation of damage caused by shipping traffic to the water regime, banks, structures and berths located in and along the waterway;
• The placing of traffic signs is not efficient in this case;
• This Decree revises and repairs the legal basis of the current Decrees;
• The regulations laid down are clear and enforceable.

Has decreed the following:
Article 1:
The speed limits for ships on the North Sea Canal, including the IJmuiden Noorderbuitenkanaal and Zuiderbuitenkanaal, the approach channels to the IJmuiden locks, as well as the Afgesloten IJ up to the west side of Stenen Hoofd at Amsterdam have been indicated on the accompanying map and are as follows:
a. Ships with draughts of less than 4.00 metres: 18 kmh.
b. Ships with draughts of 4.00 metres or more and less than 8.00 metres: 14 kmh.
c. Ships with draughts of 8.00 metres or more: 12 kmh.
 
Article 2:
The provisions of article 1 do not apply to small ships as referred to in the Inland Navigation Police Regulations (BPR). For small ships, a speed limit of 20 kmh applies.
 
Article 3:
The Director of the Central Nautical Management may grant exemption of the provisions in article 1; the exemption may be subject to conditions and restrictions.
 
Article 4:
With the entering into effect of this Decree, Announcement to shipping No. 12/92, dated 6 October 1992 is cancelled. The provisions of the regulations in Decree No. 92/9550 EZ/ABJZ, dated 20 November 1992, that relate to the waterway between the Coenhaven and the west side of Stenen Hoofd, are also cancelled.
 
Should you have any questions about this Announcement, please contact the Duty Operations Manager at the following telephone number: +31 205 234 692.
 

On behalf of the Director-General of Rijkswaterstaat
The Director of the Central Nautical Management,
J.H.M. Mateyo