In de afgelopen tijd heeft de SGP-Statenfractie gesprekken gevoerd met verschillende binnenvaartschippers en de Zeeuwse afdeling van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Uit die gesprekken bleek dat in Zeeland te weinig ligplaatsen zijn voor de binnenvaart in Zeeland. Vooral de havens van Vlissingen en directe omgeving vormen een groot knelpunt. In de laatste tien tot twintig jaar zijn hier acht ligplaatsen voor binnenvaartschepen verdwenen. Recent is daar het sluiten van de PZEM-kade (ook wel kade Edisonpark) nog bijgekomen, waardoor het tekort nog nijpender is geworden. De enige plaats waar binnenvaartschepen in de binnenhaven van Vlissingen nog mogen liggen, is het sluiseiland (max. twee breed). In de praktijk blijken deze plaatsen vaak bezet door zeezandzuigers, waardoor binnenvaartschippers bij aankomst vaak geen enkele ligplaats aantreffen voor hun schip. Naar aanleiding hiervan heeft de SGP-Statenfractie op 18 maart 2021 onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten

Vragen ingevolge artikel 44 Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.A. Rottier van de SGP-Statenfractie.
Datum: 18 maart 2021
Onderwerp: Ligplaatsen binnenvaart

Toelichting:
Er zijn te weinig ligplaatsen voor de binnenvaart in Zeeland. Vooral de havens van Vlissingen en directe omgeving vormen een groot knelpunt. In de laatste tien tot twintig jaar zijn hier acht ligplaatsen voor binnenvaartschepen verdwenen. Recent is daar het sluiten van de PZEM-kade (ook wel kade Edisonpark) nog bijgekomen, waardoor het tekort nog nijpender is geworden. De enige plaats waar binnenvaartschepen in de binnenhaven van Vlissingen nog mogen liggen, is het sluiseiland (max. twee breed). In de praktijk blijken deze plaatsen vaak bezet door zeezandzuigers, waardoor binnenvaartschippers bij aankomst vaak geen enkele ligplaats aantreffen voor hun schip.

Vragen:
1. Deelt het College de mening dat de binnenvaart een belangrijke vervoerssector is?
2. Is het bij het College bekend dat er (te) weinig ligplaatsen zijn voor de binnenvaart in Zeeland?
3. Welke regels hanteert het College voor het afkeuren of opheffen van ligplaatsen?
4. Op de PZEM-kade schijnen (te) weinig wachtfaciliteiten te zijn voor binnenvaarttankers. Op welke wijze wil het College in overleg treden met North Sea Port om dit aanhangig te maken?
5. Is het wel of niet aanwezig zijn van een Natura-2000 gebied van invloed op het creëren van (extra) ligplaatsen?
6. Is het College bereidt om in overleg met Koninklijke BLN-Schuttevaer te inventariseren op welke manier in de behoefte van extra ligplaatsen voor de binnenvaart kan worden voorzien?

Hoogachtend namens de Statenfractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij,
J.A. (Hans) Rottier


Achtergrondinformatie

Tekort aan ligplaatsen
Er is een tekort aan ligplaatsen voor de binnenvaart in de binnen-/buitenhaven van Vlissingen en directe omgeving. Met name in de weekenden en tijdens vakantieperiodes vormt dit een nijpend probleem.
– In de laatste 10-20 jaar zijn veel ligplaatsen in de binnenhaven van Vlissingen verdwenen voor de binnenvaart om diverse redenen. In totaal ruim 8 scheepslengtes (zie bijlages 1, 2 en 3). Daar komt de onlangs verdwenen ligplaats van de voormalige PZEM-kade (kade Edisonpark) op het kanaal door Walcheren nog bij.
– Enige beschikbare ligplaats voor de binnenvaart in de binnenhaven van Vlissingen, is op het sluiseiland (max. 2 breed). In de praktijk is deze vaak bezet door zeezandzuigers die ook steeds minder plaats hebben door het verdwijnen van ligplaatsen aan de Koningsweg/Koningskade. Iets verder op het kanaal door Walcheren op de loswal Oost-Souburg is één ligplaats voor de binnenvaart beschikbaar.
– De overige ligplaatsen in de binnenhavens zijn bestemd voor visserij, offshore, overheid, Amels, zandzuigers, pleziervaart etc.

Belang van ligplaatsen
Ligplaatsen voor de binnenvaart zijn belangrijk voor de binnenvaartschippers om vele redenen, waarvan enkele hieronder genoemd worden:
– Voldoen aan vaar- en rusttijden (vaartijdenwet);
– Wachten op laden/lossen. Schepen die in de buitenhaven moeten laden/lossen (maandagmorgen), kunnen (in het weekend) niet in de buitenhaven wachten omdat die in geen enkele ligplaats/wachtplaats voorziet voor de binnenvaart behalve voor laden/lossen;
– Weekend houden. Veel binnenvaartschepen liggen stil in het weekend. In het weekend worden door schippersgezinnen boodschappen gehaald, familie bezocht etc.;
– In periodes van vakanties;
– In periodes van ziekte, doctor bezoek, ziekenhuis opnames, of familie omstandigheden etc