Vaststellingsbesluit aanwijzing gebied voor het gebruik van spudpalen door binnenschepen

Op 1 augustus 2017 is het Besluit gebruik spudpalen in het Amsterdamse havengebied (Besluit nr. 35/2017/RHN) vastgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen waar schepen spudpalen mogen gebruiken. Recentelijk is gebleken dat bij de firma Albeton in de Carel Reynierszhaven regelmatig binnenschepen afmeren die gebruik maken van spudpalen. Deze ligplaats is niet aangewezen als een gebied waar een schip spudpalen mag gebruiken om af te meren. Uit een in opdracht van de Divisie Havenmeester uitgebrachte rapportage en bevindingen n.a.v. het rapport blijkt dat het afmeren van schepen met spudpalen op deze locatie geen schade aan de kade en infrastructuur kan veroorzaken. Om deze reden heeft de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied besloten om de operationele ruimte bij de kade van de firma Albeton aan te wijzen als gebied waar binnenschepen met behulp van spudpalen mogen afmeren.

Ontheffing afmeerverbod Javakade

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,
maakt het volgende bekend:
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester,
verleent ontheffing op het afmeerverbod op de Javakade.
De volgende voorschriften worden aan de ontheffing verbonden:
-de ontheffing geldt voor elk vaartuig waarop vluchtelingen uit de Oekraïne worden opgevangen;
-de ontheffing geldt voor de periode dat de desbetreffende locatie in gebruik is voor de opvang van
Oekraïnse vluchtelingen;
-geen vaartuigen langszij het vaartuig ligplaats hebben of nemen zonder toestemming van de
Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied met uitzondering van bunker- en
dienstverlenende schepen;
-het vaartuig te allen tijde kan verhalen op eerste aanwijzing van de Directeur Centraal Nautisch
Beheer Noordzeekanaalgebied;
-de Directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied behoudt zich het recht voor de
ontheffing te schorsen of in te trekken dan wel voorschriften van deze ontheffing aan te vullen of aan te
passen, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven;
-de voorschriften in deze ontheffing gelden naast overige wettelijke verplichtingen;
-het niet voldoen aan één of meerdere voorschriften van deze ontheffing geldt als een overtreding van
hetgeen bij of krachtens de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 is bepaald.
De ontheffing is geldig van 10 maart 2022 tot de datum dat de maatschappelijke functie op die
locatie eindigt. Lees hier meer.