Kooiman Marine Group heeft recent de opdracht ontvangen van Detlef Hegemann Aktiengesellschaft voor dit nieuwe schip. Het schip is ontworpen om meerdere typen baggerwerkzaamheden uit te kunnen voeren.

De ‘Hegemann V’ is ontwikkeld door Kooiman Engineering, onderdeel van Kooiman Marine Group, in nauwe samenwerking met Hegemann Dredging. Met een zuigbuis op stuurboord en een binnenboord baggerpomp kan ze het ruim van 1500m3 volladen met slib of zand. Het lossen van het gebaggerde materiaal kan onder andere door een rij bodemdeuren te openen. Daarnaast kan het materiaal verpompt worden door één of twee in serie geschakelde baggerpompen met persaansluitingen aan beide zijden van het schip of via een boegaansluiting voorop.
De afmetingen van het vaartuig worden: 75,90 x 15,80 x 5,50 meter (L o.a. x B x H).

Om ook optimaal te kunnen werken in haven en vaarwegonderhoud is het ruim geschikt om met lagere dichtheden tot 1930m3 te kunnen laden. Daarnaast is haar lengte relatief gering en met twee roerpropellers is ze optimaal te manoeuvreren.
Projectleider Kooiman Engineering Peter Vrolijk: “Het past allemaal precies in het doosje, alsof het een uitgekristalliseerd ontwerp is voor standaard-/ seriebouw is”.

“De aanvraag liep al een tijdje, waarbij Kooiman Marine Group vanaf het eerste contact bereid was om met ons mee te denken en vervolgens hun plan daarop aan te passen. Uiteindelijk hebben we nu een ontwerp op tafel liggen dat ons geheel past en waarvan wij verwachten dat het in de toekomst goed ingezet kan worden” vertelt Martin Janssen, Technisch Manager Hegemann Dredging. “We voelen ons gehoord, mede door de actieve opstelling van Kooiman Marine Group hebben wij er het volste vertrouwen in dat zij dit schip binnen gestelde levertermijn en met de vereiste kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast is de samenwerking ook uiterst aangenaam!”

Peter Vrolijk: “Er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren voordat we kunnen proefvaren. Kooiman Engineering zal eerst het ontwerp verder uitwerken. Daarna kunnen we veel zelf oppakken, bijvoorbeeld interieurbouw en de afbouw op één van de drie werven. Daarnaast hebben we een aantal betrouwbare toeleveranciers zodat we tot een goed product gaan komen!

Bij Kooiman Marine Group zijn alle disciplines aanwezig die nodig zijn voor het ontwerp, de bouw en gecertificeerde oplevering van nieuwe schepen. Vakmanschap en oog voor kwaliteit zijn hierbij de basis voor zuiver op maat gemaakte schepen. Met de opdracht voor de ‘Hegemann V’ verbreedt Kooiman Marine Group haar port-folio in de baggermarkt, waarbij zij laat zien dat ook in het haven en vaarwegonderhoud maatwerkschepen passen.

———————————————————————————————————

KOOIMAN MARINE GROUP RECEIVES THE ORDER FOR THE DESIGN AND BUILD OF THE 1500M3 TRAILING SUCTION HOPPER DREDGER ‘HEGEMANN V’

Recently Kooiman Marine Group received the order for the new vessel from her respective client Detlef Hegemann Aktiengesellschaft. The dredger is designed to execute multiple types of dredging activities on specific locations.

The “Hegemann V” is developed by Kooiman Engineering, part of Kooiman Marine Group, in close collaboration with Hegemann Dredging. With a suction tube on the starboard side and an inboard dredge pump, she can load the 1500m3 hold with silt or sand. Unloading the dredged material can be done by opening a row of bottom doors. In addition, the material can be pumped by one or two series-connected, dredge pumps with discharge connections on both sides of the ship or via a bow connection at the front.
The dimensions of the vessel are: 75.90 x 15.80 x 5.50 meters (L a.o. x W x H).

In order to also maintain ports and waterways, she is able to load up to 1930m3 with lower densities. In addition, her length is relatively short and with two rudder propellers she is optimal to maneuver at small rivers.
Project Manager of Kooiman Engineering Peter Vrolijk: “It all fits exactly in the box, as if it is a design optimized for standard / series construction”.

“The request for the newbuild has been running for a while. From the first contact Kooiman Marine Group was cooperating with us and then adjusted the design accordingly. Ultimately, we now have a design on the table that suits us completely and which we expect to be able to deploy perfectly in the future” says Martin Janssen, Technical Manager of Hegemann Dredging. “Kooiman listens to us and are confident that they can deliver this ship within the specified delivery time and with the required quality. In addition, the cooperation also is very pleasant!”.

Peter Vrolijk: “Some things will have to happen before we can start sea trail. Kooiman Engineering will firstly have to finish the design. Consequently, we can do a lot of the work ourselves, for example ships interior, hull outfitting and finishing at one of our three yards. In addition, we have a number of reliable suppliers which will result in a good product!”

Kooiman Marine Group has all the disciplines required for the design, construction and certified delivery of new ships in house. Craftsmanship and an eye for quality are the basis for purely tailor-made ships. With the order for the “Hegemann V”, Kooiman Marine Group is expanding its portfolio in the dredging market, showing that for port and waterway maintenance dredging works custom built dredgers do fit.