In de Rijksbegroting 2022 was voor onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet voor het jaar 2023 een bedrag begroot van 460.281.000 euro. In de Rijksbegroting 2023 is dit bedrag op aandringen van brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland opgehoogd tot 591.958.000 euro. Voor onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet is in 2024 een bedrag van 744.527.000 euro begroot.

KBN: ,,De scheepvaart wordt geconfronteerd met een constante stroom van storingen bij veel Nederlandse sluizen, met ongewenste stremmingen als gevolg. De leverbetrouwbaarheid van de binnenvaart komt daarmee onder druk te staan.
Om de toekomstbestendigheid van onze bereikbaarheidsaanpak te borgen stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een Nationale Mobiliteitsvisie 2050 op. KBN zal er op aandringen betrokken te worden bij deze plannen en pleit er ook voor personenvervoer over water als integraal onderdeel van deze Mobiliteitsvisie mee te nemen.

Vergroening
In 2023 wordt het huidige beleid dat moet leiden tot vergroening van de binnenvaart voortgezet. De regeling voor investeringssubsidies waarmee de aanschaf van schone motoren in de binnenvaart wordt gestimuleerd is ook in 2023 weer opengesteld en loopt door tot 2025. Vanuit het Nationaal Groeifonds is 50 miljoen euro toegekend voor elektrificatie van binnenvaartschepen.
KBN zet zich in om de invoering van nieuwe Europese richtlijnen in nauw overleg met de sector tot stand te laten komen. ,,Ook zien we graag dat de fondsen voor schone motoren voldoende budget krijgen om alle aanvragen te kunnen honoreren en dat het fonds voor SCR katalysatoren wordt uitgebreid met fondsen voor roet en fijnstoffilters’’, schrijft de brancheorganisatie, die ook pleit voor onderzoek naar verduurzaming van de binnenvaart. Voor onderzoek en wetenschap heeft het kabinet 500 miljoen euro beschikbaar gesteld.
KBN is ook voorstander van een verdergaande modal shift (voor alle ladingstromen waaronder naast containers ook (break)bulk, et cetera), maar benadrukt dat hiervoor aan twee belangrijke voorwaarden moet zijn voldaan: de betrouwbaarheid van vaarweginfrastructuur moet op orde zijn en de congestieproblematiek in de zeehavens moet opgelost worden op korte termijn.