Er gaat in 2023 iets meer naar onderhoud van de vaarwegen in Nederland, maar gezien de grote problemen met achterstallig onderhoud aan rivieren, sluizen en bruggen is het totaalbedrag van 592 miljoen euro geen vetpot. En een goede doorvaart is belangrijk voor de binnenvaart die sowieso een uitdagend jaar tegemoet gaat.
Ellen Lengkeek

Ook het kabinet kampt met de gevolgen van de coronacrisis (hogere kosten voor grondstoffen en vertragingen) en problemen met uitvoering van bouwprojecten vanwege de beperkingen rondom de stikstofeisen. Een voorbeeld daarvan is een tekort aan ligplaatsen op de vaarweg tussen Amsterdam en Lemmer.
,,Door dit tekort kunnen veiligheidsproblemen ontstaan door onwenselijke afmeersituaties rond de sluiscomplexen op dit traject. Ook kunnen situaties ontstaan waarin schippers te lang door moeten varen op zoek naar een ligplaats en ze niet kunnen voldoen aan wet- en regelgeving voor vaar- en rusttijden’’, schrijft minister Harbers in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) dat op Prinsjesdag is gepubliceerd.
In de planning en studies wordt onderzocht op welke manier en op welke locaties het ligplaatsentekort kan worden opgelost. Volgens het ministerie kan worden gedacht aan zowel uitbreiding en verbetering als herstructurering van de huidige ligplaatsen rond de Oranjesluizen en de Houtribsluizen. Er is 7 miljoen voor vrijgemaakt. Wanneer het project wordt uitgevoerd is nog onduidelijk. Dat hangt af van de beschikbaarheid van stikstofdeskundigen die plannen moeten doorberekenen. Dat geldt ook voor het project van verbetering van vaargeulen op de trajecten Botterrak en Molenrak en de vaarweg Ketelbrug-Meppel om grotere binnenvaartschepen doorgang te geven. Ook hier spelen stikstof en planning een rol.

Toch bijmenging?
Ook opvallend is de vermelding van de bijmengverplichting in het MIRT. ,,Op 1 januari 2023 gaat voor de binnenvaart een bijmengverplichting van duurzame biobrandstoffen gelden. Met het oog op de voorziene evaluatie een jaar later zullen vanaf 2023 de effecten van de bijmenging worden gemonitord’, zo staat te lezen in het document.
De brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft daar direct op gereageerd. ,,Dat roept bij KBN vragen op, omdat de minister in juni in een brief aan de Tweede Kamer nog aangaf: ‘dat ik voornemens ben om af te zien van het invoeren van de reductieverplichting per 1 januari 2023’. Met als argument dat door de niet gelijke invoering bij de Rijnoeverstaten er ongewenst bunkertoerisme zou kunnen ontstaan.’’ KBN denkt dat het wellicht om oude tekst kan gaan en heeft het ministerie van I&W om opheldering gevraagd over deze paragraaf uit de begroting.

Labelsysteem
In de MIRT staat ook dat Nederland volgend jaar in internationaal verband meewerkt aan een Europees breed labelsysteem voor de emissieprestaties van binnenvaartschepen en aan de totstandkoming van een Europees fonds voor de verduurzaming van de binnenvaart. Ook wordt in 2023 verder gewerkt aan hulpmiddelen om de energietransitie voor de verduurzaming van de binnenvaart versneld in gang te zetten. Zo wordt met een bijdrage van 50 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds de batterij-elektrische binnenvaart verder uitgebreid.
KBN: ‘Uitdagend’
KBN is blij dat de Nederlandse overheid de noodzaak inziet van onderhoud en vernieuwing van het hoofdvaarwegennet. ,,Het extra geld dat in de Rijksbegroting hiervoor is uitgetrokken is dringend nodig. Daarnaast is in 2023 ook robuuste financiering nodig om de vergroening van de binnenvaart verder te faciliteren. De bestaande regelingen en subsidies zijn daarvoor niet toereikend en op dat gebied moet er meer (Europees) gebeuren’’, aldus reageert KBN op de begroting van het kabinet.

De ondernemers in de binnenvaart gaan volgens de brancheorganisatie een zeer uitdagend ondernemersjaar tegemoet. ,,De hoge inflatie, afnemende koopkracht, stijgende loonkosten, bemanningstekorten, mogelijke brandstofschaarste en stijgende renteontwikkeling waardoor investeringen moeilijker worden, zullen alle bijdragen aan een uitdagend ondernemersklimaat in onze sector.’’

Vervolg op vind je hier.