Regelmatig praten we je bij over de NMT-activiteiten op het gebied van belangenbehartiging. NMT is in de afgelopen weken onder andere betrokken geweest bij een werksessie over regelgeving voor veilig werken aan tankschepen, een klankbordsessie over herziening van de Schepenwet en een Europese consultatie over verstoring van de Europese interne markt.

Werksessie gasdeskundigen tankschepen
NMT heeft deelgenomen aan een werksessie gasdeskundigen tankschepen van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De regelgeving voor het veilig werken aan tankschepen is verouderd en zal worden herzien. Tijdens de werksessie met verschillende stakeholders zijn diverse onderdelen van de regelgeving en praktijksituaties besproken. Deze informatie zal worden meegenomen bij het herzien van de regelgeving. NMT blijft deze herziening volgen en zal zodra er ontwikkelingen zijn de betrokken leden informeren.

Tender Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gesloten
Op dinsdag 6 oktober is de tender voor subsidieaanvragen onder de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) gesloten. NMT hoopt dat de sector er, ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de coronacrisis, in is geslaagd om enkele goede projectvoorstellen in te dienen.

Herziening van de Schepenwet
NMT is aangesloten bij de eerste klankbordsessies over de herziening van de Schepenwet. Het doel is om de complexiteit van regelgeving rond zeescheepvaart (25 wetten en veel onderliggende regelgeving) te vereenvoudigen en internationale verdragen efficiënter te kunnen implementeren. Dit biedt ook de kans om rekening te houden met de juiste grondslagen voor toekomstige ontwikkelingen, zoals autonoom varen.

Stakeholder-consultatie over verstoring Europese interne markt als gevolg van Chinese staatssteun
De Nederlandse en Europese scheepsbouwsector hebben te kampen met oneerlijke concurrentie uit China. NMT is in Den Haag en Brussel zeer actief op dit dossier en heeft samen met de Europese scheepsbouwassociatie SEA Europe een antwoord geformuleerd op een stakeholder-consultatie van de Europese Commissie inzake het omgaan met subsidies die worden gegeven aan landen van buiten Europa die de Europese interne markt verstoren.

European Investment Bank-financiering mogelijk ook voor kleinere transacties
Financiering vanuit de European Investment Bank (EIB) is maar in zeer beperkte mate geschikt voor kleinere transacties, zoals het geval is bij schepen voor de binnenvaart of short sea en veel werkschepen. NMT brengt deze beperking actief onder de aandacht bij de Europese Commissie en het Europees Parlement, met als doel om in de toekomst ook voor kleine transacties EIB-financiering mogelijk te maken.

Partnership Zero Emission Waterborne Transport
Er wordt hard gewerkt aan de eerste werkprogramma’s van Horizon Europe, het nieuwe RD&I-programma van de Europese Commissie. NMT heeft gezamenlijk met Europese partners een bijdrage geleverd aan de selectie van maritieme onderwerpen voor het werkprogramma Transport. Die selectie is genomen uit de agenda van het Partnership Zero Emission Waterborne Transport. NMT heeft steun gevraagd en gekregen van de Nederlandse delegatie van de overheid voor de maritieme onderwerpen in de Brusselse onderhandelingen. Binnenkort organiseert NMT een webinar over de mogelijkheden voor bedrijven om deel te nemen aan projecten in het nieuwe programma.