Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. In deze update onder andere nieuws over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) en verboden prijsafspraken bij Duitse staalproducenten. Ook nieuws m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen en de Van Brienenoordbrug.

Binnenkort: Informatiebijeenkomsten Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
In de eerste week van juli en de eerste week van september zullen informatiebijeenkomsten worden georganiseerd over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De regeling, die het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties moet stimuleren, wordt vóór de zomer gepubliceerd en de eerste tender zal worden opengesteld in september en oktober 2020. De SDS zal ook de komende jaren beschikbaar zijn. NMT heeft zich jarenlang ingezet voor meerjarige vastlegging van deze subsidie.

Verboden prijsafspraken Duitse staalproducenten
Eind vorig jaar heeft de Duitse mededingingsautoriteit een uitspraak gedaan dat enkele grote Duitse staalproducenten verboden prijsafspraken hebben gemaakt. NMT is benaderd door een bureau dat de getroffen bedrijven kan helpen een schadeclaim in te dienen. Een lastig punt is dat vrijwel alle scheepswerven inkopen via handelaren omdat ze zelf te kleine hoeveelheden nodig hebben om als respectabele klant gezien te worden bij de staalproducent. Hierdoor is het onduidelijk welke NMT-leden benadeeld zouden kunnen zijn. Neem contact op met sectormanager Arnold de Bruijn (bruijn@maritimetechnology.nl) als je denkt te zijn benadeeld door deze verboden prijsafspraken.

Alternatief systeem voor PSPC
Een aantal Noordelijke scheepswerven heeft sinds 2011 toestemming verkregen voor de toepassing van een alternatief coatingsysteem dat voldoet aan de IMO-PSPC eisen. Dit wordt per werf vastgelegd in een “Letter of Recognition”, die elke 5 jaar opnieuw wordt bekeken en verlengd. Omdat er volgend jaar weer een verlenging aan komt is op verzoek van NMT overleg geweest met de Inspectie Leefomgeving en Transport en de klassenbureaus om te onderzoeken of deze toestemming niet per werf, maar per coatingsysteem geregistreerd kan worden, zodat de administratieve lasten zo laag mogelijk blijven. Tijdens dit overleg is besloten de huidige vorm, die toch het beste alternatief blijkt, te handhaven.

Groot onderhoud Van Brienenoordbrug
Vorige week maakte minister Van Nieuwenhuizen bekend dat bij groot onderhoud aan de Van Brienenoordbrug is gekozen voor een aanpak waarbij de onderdelen van de brug op een werf worden gebouwd of vernieuwd en daarna in één keer worden omgewisseld. NMT heeft steeds gepleit voor deze variant en is blij met de keuze van de minister omdat deze zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart en daarmee voor maritieme bedrijven in de regio oplevert.

Inzet Tweede Kamerverkiezingen
Door alle coronaperikelen zou je bijna vergeten dat er volgend jaar Tweede Kamerverkiezingen op de agenda staan. NMT is in de afgelopen periode bezig geweest om de belangen van de maritieme maakindustrie, zoals een mondiaal gelijk speelveld, launching customership van de Nederlandse overheid en vol inzetten op kennis en innovatie, bij politieke partijen onder de aandacht te brengen. Inzet is om zoveel mogelijk van deze punten terug te zien in de verschillende verkiezingsprogramma’s, zodat onze sector in staat wordt gesteld om ook in de toekomst werkgelegenheid én oplossingen voor diverse maatschappelijke uitdagingen te blijven bieden.