SEA Europe heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de Europese Commissie en de lidstaten op 24 oktober in principe akkoord zijn gegaan met het oprichten van een ‘Partnership Zero Emission Waterborne Transport’. Binnen dit Partnership kan de Europese maritieme sector haar strategie voor het bereiken van zero-emissie transport over water verwezenlijken. Het Partnership is onderdeel van Horizon Europe, een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie ter waarde van 100 miljard euro
 
Binnen het Horizon Europe programma zoekt de Europese Commissie naar zogenaamde ‘partnerships’ om gericht onderzoek voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen mogelijk te maken. In het ‘Partnership Zero Emission Waterborne Transport’ wil de Europese Commissie een partnership aangaan met de Europese maritieme sector. Daarbij wordt er vast budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering van onderzoek, ontwikkeling en innovaties die nodig zijn om de doelstellingen van emissiereductie te halen. 
 
Uit de goedkeuring  van het Partnership blijkt dat de Europese Unie ervan overtuigd is dat de maritieme sector van groot strategisch belang is voor Europa. Het Partnerschip is een van de middelen die nodig zijn om de leidende positie van Europa vergeleken met andere regio’s in de wereld op het gebied van schone technologie te handhaven. Daarmee helpt het om de Europese concurrentiepositie en het innovatieve leiderschap te versterken. NMT, maritieme bedrijven en kennisinstellingen MARIN en TNO hebben, verenigd in Nederland Maritiem Land (NML), een belangrijke bijdrage geleverd bij het tot stand komen van het Partnership. 
 
In een eerste reactie benadrukt Henk Prins, R&D-manager van MARIN en voorzitter van de Europese R&D-koepel Waterborne Technology Platform, het belang van het Partnership: 
 
“De enige manier om een versnelling te krijgen van de Europese maritieme sector in haar ambitie om emissieloos transport te realiseren is een gecoördineerde actie. Het Partnership is een essentieel middel om de volgende stappen te zetten naar transport over water zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Ik roep de Nederlandse maritieme sector op om met de Europese collega’s mee te werken aan het partnerschap. En daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de vergroening van onze sector.”